Aktuel pr. 27 marts 2019      EDR Herning afdelings vedtægter              


§ 1        Navn og hjemsted

                        Foreningens navn er Eksperimenterende Danske Radioamatører (EDR),  Herning

                        Foreningens hjemsted er Herning Kommune.

          § 2         Foreningens formål er

                        gennem sociale arrangementer at
                        samle interesserede i amatørradio og elektronik,  

             støtte den enkelte i bestræbelserne på at forbedre den tekniske kunnen  ved afholdelse                      

             af møder, foredrag og kurser,


       § 3         Medlemskreds

                     Som medlem optages enhver amatørradio- og teknik- interesseret.

              Ind- og udmeldelse sker ved henvendelse til afdelingens bestyrelse.

 

              Såfremt flere medlemmer tilhører samme husstand, og ét af disse betaler familiekontingent,

              kan de øvrige optages som familiemedlemmer. Familiekontingentet giver max. 2 stemmer

              ved  afstemninger.

              Et medlem, hvis færden og optræden modvirker foreningens formål og virke, kan

                     af bestyrelsen ekskluderes uden varsel.

 § 4        Ordinær generalforsamling

                     Generalforsamlingen afholdes hvert år inden udgangen af februar måned med følgende dagsorden:

      ULIGE ÅRSTAL:


       
          1. Valg af dirigent                            

   1.           2. Formandens beretning 

              3. Kassereren fremlægger det reviderede regn-

    1.               skab samt forslag til næste års kontingent.      

               4. Indkomne forslag

               5. Valg af kasserer

               6. Valg af næstformand

               7. Eventuelt

      

             

LIGE ÅRSTAL

 

       1. Valg af dirigent

       2. Formandens beretning

       3. Kassereren fremlægger det reviderede regn-  

           skab samt forslag til næste års  kontingent.  

       4. Indkomne forslag

       5. Valg af formand

       6. Valg af revisor

       7. Valg af revisorsuppleant

       8. Eventuelt

              Indkaldelse til ordinær  generalforsamling sker gennem tidsskriftet OZ eller skriftligt  til     
              medlemmerne mindst 14 dage før, generalforsamlingen finder sted.

              Eventuelle forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være  bestyrelsen i                  
              hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

              Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal og ved håndsoprækning

              Valg til bestyrelsen kan foregå skriftligt.

              Generalforsamlingen er kun beslutningsdygtig i sager, der er opført på dagsordenen.

              Alle bestyrelsesmedlemmer skal have gyldig amatørradio licens.

              Mindst 1 bestyrelsesmedlem skal have licens til HF.

 § 5        Ekstraordinær generalforsamling

              Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes, hvis flertallet af bestyrelsen  stemmer herfor,

              eller mindst 20% af medlemmerne skriftligt anmoder herom.

              Omhandlede skal ske senest 1 måned efter begæring.

              Indvarsling skal ske mindst 8 dage før den ekstraordinære generalforsamling.

              Medlemmerne, som har begæret ekstraordinær generalforsamling, skal være      
              repræsenteret på denne.

§ 6        Ledelse og tegningsret

             Afdelingen ledes af en bestyrelse bestående af en formand, næstformand og kasserer.

             Revisor er suppleant til bestyrelsen.

             Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og ved oprettelse af bank- og/eller   
             girokonto af formanden og kassereren i fællesskab.

             Ved optagelse af evt. lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

             Bestyrelsen vælges på den ordinære generalforsamling for et tidsrum af 2 år og bør være 
             medlem af EDR's hovedafdeling.

 § 7      Økonomi, regnskab og revision

             Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

             Bestyrelsen er ansvarlig for regnskabet overfor generalforsamlingen. 

                

             Foreningens regnskab føres af kassereren.

               

             Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.


 § 8      Afdelingens opløsning:

            Afdelingens opløsning kan kun ske på en generalforsamling, hvor dette særligt er fremhævet
             indkaldelsen og hvor 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer herfor.

             Samtidigt skal der træffes bestemmelse angående afdelingens aktiver og passiver,  der skal
             anvendes til velgørende eller almennyttige formål i Herning Kommune.

 § 9       Afdelingens adresse er:

             E.D.R. - Herning Afdeling
             Kollundvej 35 - Lind
             DK – 7400 Herning

§ 10     Datering:

            Således vedtaget på den ordinære generalforsamling den. 02/04-1980,   05/04-2000,

            15/4-2004,  7/4-2010,  6/4-2011,  15/4-2015.  27/3-2019