Opdateret den. 18.07-2001

Radioprøver.:


<<  Tilbage til forsiden

 Bekendtgørelse om radioprøver.
 (amatør-radio-prøver og maritim SRC-radio-prøve)


I medfør af § 22 i lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser fastsættes: 

Anvendelsesområde: 

§ 1. Denne bekendtgørelse fastsætter regler for amatør-radio-prøver og regler for maritime SRC-radio-prøver. Reglerne omfatter indholdet af prøverne, aflæggelse og gyldighed af disse. 

Prøvernes form og indhold: 

§ 2. Telestyrelsen afholder følgende prøver: 
       1) Ikke-teknisk prøve i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten. 
       2) Begrænset teknisk prøve i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten.
       3) Almindelig teknisk prøve i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten. 
       4) Morseprøve i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten. 
       5) Maritim SRC-radio-prøve. 

       Stk. 2. Indholdet af de i § 2, stk. 1, nr. 1-4, nævnte prøver og prøvekrav fremgår af bilag 1. 
       Stk. 3. Indholdet af den i § 2, stk. 1, nr. 5, nævnte prøve og prøvekrav fremgår af bilag 2. 

§ 3. De i § 2, stk. 1, nr. 1-3 (ikke-teknisk og tekniske prøver i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten) og nr. 5 (SRC), nævnte prøver afholdes som skriftlige prøver med fortrykte alternative svar (flervalgsopgaver). 

      Stk. 2. Morseprøven, jf. § 2, stk. 1, nr. 4, afholdes som en praktisk prøve i aftelegrafering og
                 høremodtagning uden brug af automatisk morsenøgle. 

      Stk. 3. Telestyrelsen kan i særlige tilfælde, hvor det vil være enten umuligt eller meget vanskeligt for den
                 pågældende at aflægge en almindelig skriftlig prøve, jf. stk. 1, fravige skriftlighedskravet i det
                 omfang, det efter Telestyrelsens opfattelse er forsvarligt under hensyntagen til formålet med prøven. 

Aflæggelse af prøver: 

§ 4. Ansøgning om aflæggelse af prøver, som nævnt i § 2, Stk. 1 Indgives til Telestyrelsen. 

      Stk. 2. Tid og sted for prøvernes afholdelse fastsættes af Telestyrelsen. 

      Stk. 3. For at få adgang til prøvelokalet skal prøvedeltageren fremvise gyldig billedlegitimation 
                eksempelvis pas eller kørekort. 

      Stk. 4. Telestyrelsen kan efter en vurdering i det enkelte tilfælde anerkende morseprøver aflagt 
                 overfor eksempelvis lokalafdelinger under Landsforeningen Experimenterende Danske
                 Radioamatører, hvis dokumentationen indeholder oplysninger om, at prøven har været 
                 aflagt i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. 

Udstedelse af certifikater: 

§ 5. Telestyrelsen udsteder efter bestået prøve, jf. § 2, stk. 1, nr. 5, SRC-certifikat (Short Range Certificate) til betjening af maritime radioanlæg i henhold til CEPT-anbefaling T/R 31-04 E. 
      
     Stk. 2. Certifikat, som nævnt i stk. 1, udstedes kun til ansøgere, der er fyldt 15 år. 

     Stk. 3. Endvidere kan Telestyrelsen udstede HAREC-certifikat (Harmonized Amateur Radio Examination
                Certificates) i henhold til CEPT-anbefaling T/R 61-02. 

Prøvers gyldighed og certifikaters gyldighed og tilbagekaldelse: 

§ 6. De i § 2, stk. 1, nr. 1-5, nævnte prøver og de i § 5, stk. 1 og 3, nævnte certifikater har ubegrænset        gyldighedstid. 

§ 7. Uanset bestemmelsen i § 6 kan Telestyrelsen efter en begrundet formodning om, at en indehaver af en bestået prøve eller et gyldigt certifikat ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, der blev krævet ved den oprindelige prøve, forlange, at indehaveren indenfor 12 måneder består en ny prøve. 

     Stk. 2. Hvis den, som er indkaldt til en ny prøve, jf. stk. 1, ikke består den nye prøve, kan den hidtidige
                prøve ikke danne grundlag for udstedelse af nye eller opretholdelse af gældende tilladelser til
                frekvensanvendelse. 

     Stk. 3. Hvis indehaveren af et certifikat, som nævnt i § 5, stk. 1 og 3, ikke består en ny prøve, jf. stk. 1,
                tilbagekalder Telestyrelsen certifikatet. 

§ 8. Udenlandske certifikater udstedt i overensstemmelse med CEPT-anbefaling T/R 61-02 om Harmonized Amateur Radio Examination Certificate (HAREC) danner grundlag for udstedelse af en tilladelse i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten. 

     Stk. 2. Udenlandske certifikater udstedt i overensstemmelse med CEPT-anbefaling T/R 31-04 E om
                 certifikat til betjening af maritime VHF-radioanlæg (SRC) er gyldige til brug i danske skibe uden
                 yderligere anerkendelse af Telestyrelsen, hvis de bærer påtegning om, at de er i overensstemmelse
                 med CEPT-anbefaling T/R 31-04 E. 

     Stk. 3. Telestyrelsen kan efter en begrundet formodning om, at indehaveren af det i stk. 1 nævnte certifikat
                ikke længere er i besiddelse af de kundskaber, der i Danmark stilles til indehavere af tilsvarende
               certifikater, bestemme, at certifikatet ikke længere kan danne grundlag for udstedelse af nye eller
               opretholdelse af gældende tilladelser til frekvensanvendelse. 

§ 9. Hvis den, som har bestået en prøve som nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1- 4, eller som er indehaver af et certifikat, som nævnt i § 8, stk. 1, groft eller gentagne gange overtræder bestemmelser i bekendtgørelse om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten med individuel tilladelse til frekvensanvendelse, kan Telestyrelsen bestemme, at den hidtidige prøve hhv. certifikat ikke længere kan danne grundlag for udstedelse af nye eller opretholdelse af gældende tilladelser til frekvensanvendelse. 

     Stk. 2. Telestyrelsen kan tilbagekalde det i § 5, stk. 1, nævnte certifikat ved grove eller gentagne
                overtrædelser af bestemmelser i bekendtgørelse om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af
                radioanlæg i maritime radiotjenester og luftfartsradiotjenester med individuel tilladelse til
                frekvensanvendelse. Overgangsbestemmelser og ikrafttræden m.m. § 10. Bekendtgørelsen 
                træder i kraft den 2. juni 2001. Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 146 af 9. februar 2000 om 
                radioprøver (amatør-radio-prøver og maritim SRC-radio-prøve) ophæves. 

     Stk. 3. Certifikater udstedt efter de hidtil gældende bestemmelser, samt prøver bestået efter de hidtil
                gældende bestemmelser, forbliver gyldige, medmindre de ikke længere kan opretholdes 
                jf. § 7 og § 9. 

Telestyrelsen, den 21. maj 2001 
Jørgen Abild Andersen /Jørn Jensby 

Bilag 1.
 
Prøve for opnåelse af tilladelse til betjening af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten indhold og krav. 

Prøven for opnåelse af tilladelse til betjening af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten er opdelt i 3 moduler. 
1. modul er en ikke-teknisk prøve. 
2. modul er en begrænset teknisk prøve.  
3. modul er den almindelige tekniske prøve. 

For at bestå den ikke-tekniske prøve, som er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 1, skal kun modul 1 bestås. 

For at bestå den begrænsede tekniske prøve, som er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 2, skal både prøvens 1. modul (den ikke-tekniske prøve) og 2. modul (den begrænsede tekniske prøve) bestås. 

For at bestå den almindelige tekniske prøve som er nævnt i § 2, stk. 1, nr. 3, skal både 1. modul (den ikke-tekniske prøve), 2. modul (den begrænsede tekniske prøve) og 3. modul (den almindelige tekniske prøve) bestås. 

Modulerne kan også tages enkeltvist. 

For enkeltvist at tage prøve i et højere modul ( f.eks. modul 2 eller modul 3) kræves alene, at den/de forudgående moduler på et tidligere tidspunkt er bestået. 

1. Prøvekrav - ikke-teknisk prøve (modul 1) 

1a. Ved ikke-teknisk prøve skal ansøgeren besvare 20 spørgsmål. For at bestå denne del af prøven 
      kræves 15 rigtige besvarelser ud af de 20 stillede spørgsmål. Dette er prøvens 1. modul. 

1b. Pensum for ikke-tekniske prøver. 
      Omfanget af prøverne er begrænset til emner af regulatorisk og
      praktisk karakter, som er relevante for de forsøg og eksperimenter med radioanlæg, der udføres 
      af indehavere af tilladelse til frekvensanvendelse i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten. 

En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Telestyrelsen. 

Der kan i overensstemmelse med den af Telestyrelsen udarbejdede pensumoversigt stilles elementære og relevante spørgsmål indenfor følgende områder: 

1) Ledningsevne. 
2) Sinusformede signaler. 
3) Strømforsyning. 
4) Antennetype. 
5) Udbredelsesforhold. 
6) Målinger. 
7) Måleinstrumenter. 
8) Forstyrrelser i elektrisk udstyr. 
9) Det fonetiske alfabet. 
10) Q-koden. 
11) Operationelle forkortelser og deres brug i amatør-radiotrafik. 
12) Internationale nødsignaler, amatør-radionødtrafik og trafik i forbindelse med naturkatastrofer. 
13) Kaldesignaler. 
14) IARU-båndplaner. 
15) Stationsbetjening. 
16) ITU bestemmelser. 
17) CEPT bestemmelser. 
18) Danske love og bestemmelser. 

2. Prøvekrav - tekniske prøver (modul 2 og 3) 

2a. Ved begrænset teknisk prøve skal ansøgeren besvare 16 spørgsmål. For at bestå denne del af 
      prøven kræves 12 rigtige besvarelser ud af de 16 stillede spørgsmål. Dette er prøvens 2. modul. 

2b. Ved den almindelige tekniske prøve skal ansøgeren besvare 14 spørgsmål. For at bestå denne del 
      af prøven kræves 10 rigtige besvarelser ud af de 14 stillede spørgsmål. Dette er prøvens 3. modul. 

Af hjælpemidler må alene benyttes logaritmetabel, regnestok af enhver art og ikke-programmerbare lommeregnere. 

2c. Pensum for tekniske prøver. 
     Omfanget af prøverne er begrænset til emner, som er relevante for de forsøg og eksperimenter med
      radioanlæg, der udføres af indehavere af tilladelse til frekvensanvendelse i amatør-radio- og
      amatør-radiosatellittjenesten. 

En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Telestyrelsen. 

Der kan i overensstemmelse med den af Telestyrelsen udarbejdede pensumoversigt stilles spørgsmål indenfor følgende områder: 

     1) Elektricitets-, magnetisme- og radioteori. 
     2) Komponenter. 
     3) Kredsløb. 
     4) Modtagere, herunder kaldeprocedurer. 
     5) Sendere, herunder kaldeprocedurer. 
     6) Antenner og transmissionslinier. 
     7) Udbredelsesforhold. 
     8) Måling. 
     9) Forstyrrelser og immunitet. 

Derudover skal prøvedeltageren i overensstemmelse med pensumoversigten kende følgende matematiske begreber og operationer: 

     1) Addition, subtraktion, multiplikation og division. 
     2) Brøker. 
     3) Potenser af 10, eksponenter. 
     4) Kvadrering. 
     5) Kvadratrødder. 
     6) Reciprokke værdier. 
     7) Fortolkning af lineære og ikke-lineære grafer. 

Prøvedeltageren skal endvidere kende formlerne i pensumoversigten og være i stand til at »vende dem om«. 

3. Morseprøver. 

Ved morseprøven stilles der krav om kendskab til morsetegnene a-å, 0-9 og de almindeligt anvendte abbreviationer og interpunktionstegn inden for amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten. 

Prøvedeltageren skal bevise sin evne til at sende og modtage dansk klar tekst med de krævede tegn: 

     1) Med mindst 25 tegn i minuttet. 
     2) I en periode af ikke under 3 minutter. 
     3) Med maksimalt 4 fejl i modtagelse. 
     4) Med maksimalt 1 ikke-rettet og 4 rettede fejl under sending. 
     5) Uden brug af automatisk morsenøgle. 

Hastigheden under nr. 1 er kadencen svarende til afsendelse/modtagelse af normalordet »PARIS« 5 gange pr. minut. Bilag 2. 

Prøve for opnåelse af SRC-certifikat til betjening af maritime radioanlæg til brug ved frekvensanvendelse i maritime radiotjenester. 

1. Prøvekrav. 
Der stilles 47 spørgsmål. Fordelingen af spørgsmål samt kravene er som følger: 

Kategori A 

Kategori A indeholder 12 spørgsmål i relation til blandt andet brug af VHF-udstyr og 7 spørgsmål om DSC-udstyr i nød-, il- og sikkerhedssituationer.
Til bestået prøve kræves, at prøvedeltageren har mindst 10 rigtige ud af de 12 VHF-spørgsmål om nød-, il- og sikkerhedssituationer og mindst 6 rigtige ud af de resterende 7 DSC-spørgsmål om nød-, il- og sikkerhedssituationer. 

Kategori B 

Kategori B indeholder 20 spørgsmål om brug af VHF- og DSC-udstyr og 8 spørgsmål til belysning af prøvedeltagerens kendskab til EPIRB, SART, NAVTEX og til opbygningen af GMDSS-systemet. 
Til bestået prøve kræves, at prøvedeltageren har mindst 15 rigtige ud af de 20 generelle VHF-spørgsmål og mindst 5 rigtige ud af de resterende 8 spørgsmål om bl.a. EPIRB, SART og NAVTEX. 

2. Indhold. 

Omfanget af prøverne er begrænset til de emner, der relaterer sig til de ovenfor nævnte kategorier. En detaljeret pensumoversigt kan fås ved henvendelse til Telestyrelsen. 

Der kan i overensstemmelse med den af Telestyrelsen udarbejdede pensumoversigt stilles spørgsmål indenfor følgende områder: 

     1) Elementære principper for VHF-radiotelefonanlæg. 
     2) Beskrivelse af VHF-radiotelefonanlægs indstilling og praktiske funktion, inkl. DSC-anlæg. 
     3) Praktisk funktion og afprøvning af 
                a) nødradiopejlesendere (EPIRB's), 
                b) radartranspondere (SART) 
                c) NAVTEX-anlæg.
     4) Korrekt anvendelse af VHF-radiotelefonanlæg, inkl. DSC-anlæg, herunder ekspedition af a) nød-,
         il- og sikkerhedsmeldinger og b) radiosamtaler. 
     5) Reglementer og instrukser, der vedrører kommunikation som nævnt under nr. 4, og særlig den del 
         af disse bestemmelser, der vedrører menneskelivs sikkerhed. 
     6) Elementære principper for GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System), som er det 
         globale nød- og sikkerhedssystem for Søfarten.


 SLUT på siden.

<<  Tilbage til forsiden