Opdateret den. 18.07-2001

Bekendtgørelsen om radioprøver.:


<<  Tilbage til forsiden

 

Bekendtgørelse om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten med individuel tilladelse til frekvensanvendelse

 

I medfør af § 14, § 36 og § 42, stk. 2-3, i lov nr. 394 af 10. juni 1997 om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser, som ændret ved lov nr. 1096 af 29. december 1999 og lov nr. 232 af 5. april 2000, fastsættes:

Anvendelsesområde

§ 1. Bekendtgørelsen gælder for oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten, hvortil der efter lovens § 14 kræves individuel tilladelse til frekvensanvendelse.

    Stk. 2. Ved radioanlæg forstås anlæg, der er indrettet til at sende eller sende/modtage radiokommunikation.

    Stk. 3. Ved amatør-radio- og amatør-radiosatellittjeneste forstås, jf. det internationale radioreglement (Geneve 1998), artikel 1, en radiokommunikationstjeneste til brug for selvoplæring, indbyrdes kommunikation og tekniske undersøgelser, som udføres af amatører, det vil sige behørigt autoriserede personer, som er interesseret i radioteknik udelukkende med personligt sigte og uden økonomisk interesse.

§ 2. Anlæg, der alene er indrettet til modtagning, og som indgår i amatør-radio- og amatør-radio-satellittjenesten, er omfattet af bestemmelserne i bekendtgørelse om frekvensanvendelse m.v. uden individuel tilladelse.

Oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg

§ 3. Oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg må kun ske, hvis Telestyrelsen har meddelt individuel tilladelse til frekvensanvendelse, jf. lovens § 14.

§ 4. Tilladelse kan kun udstedes til personer, som har bestået prøver i overensstemmelse med bekendtgørelse om radioprøver (amatør-radio-prøver og maritim SRC-radio-prøve), og de udstedes i en af følgende kategorier afhængig af beståede prøver:

1) Kategori A: Almindelig teknisk prøve, begrænset teknisk prøve, ikke-teknisk prøve samt morseprøve (min. 25 tegn/minut).

2) Kategori B: Begrænset teknisk prøve samt ikke-teknisk prøve.

3) Kategori C: Almindelig teknisk prøve, begrænset teknisk prøve samt ikke-teknisk prøve.

4) Kategori D: Ikke-teknisk prøve.

    Stk. 2. Udstedelse af en tilladelse er betinget af, at tilladelsen er knyttet til en dansk adresse (stationsadresse), hvor radioanlæggene oprettes, ibrugtages og anvendes.

    Stk. 3. Indehaveren af tilladelsen tildeles et kaldesignal til personlig brug i forbindelse med tilladelsen.

 

    Stk. 4. Uanset bestemmelsen i stk. 1 kan Telestyrelsen til brug under kortvarige eller permanente ophold i Danmark udstede tilladelser til indehavere af udenlandske tilladelser, hvis det over for Telestyrelsen dokumenteres, at prøvekravene er opfyldt ved beståelse af tilsvarende prøver i andre lande.

    Stk. 5. For permanente tilladelser efter stk. 4 gælder bestemmelserne i stk. 2.

    Stk. 6. Tilladelse kan endvidere udstedes til en forening, et firma eller lignende, hvis en person, der har bestået prøver i overensstemmelse med bekendtgørelse om prøver i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten, er juridisk ansvarlig for tilladelsen.

Stk. 7. Personer, der er indehavere af en Kategori B-tilladelse må anvende frekvenser og sendeeffekter for tilladelseskategorien C, hvis anvendelsen overvåges af en person, som er indehaver af en tilladelse til at anvende frekvenser i denne tilladelseskategori.

Stk. 8. Personer, der er indehavere af en Kategori D-tilladelse, må anvende frekvenser og sendeeffekter for tilladelseskategorierne B og C, hvis anvendelsen overvåges af en person, som er indehaver af en tilladelse til at anvende frekvenser i den aktuelle højere tilladelseskategori B eller C.

§ 5. Tilladelser, som er udstedt af udenlandske myndigheder, er gyldige under kortvarige ophold i Danmark, hvis en sådan gyldighed er indeholdt i internationale aftaler, der er tiltrådt af Danmark.

 

Generelle vilkår for tilladelser

Oprettelse og ibrugtagning af radioanlæg

§ 6. Tilladelseshavere, som ibrugtager radioanlæg i forbindelse med en tilladelse til frekvensanvendelse udstedt på baggrund af en bestået kategori D prøve, skal sikre, at radioanlægget overholder de krav, der er fastsat i lov om radio- og teleterminaludstyr og elektromagnetiske forhold og regler udstedt i medfør heraf, jf. §14, stk. 2, nr. 1, i lov om radiokommunikation og tildeling af radiofrekvenser.

Anvendelse af radioanlæg

§ 7. Tilladelseshaveren må kun oprette forbindelse med andre radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten.

§ 8. Tilladelseshaveren må kun anvende de frekvensbånd, spektralbredder og sendeeffekter, som er anført i bilag 1 for den enkelte kategori af tilladelse, medmindre andet er fastsat i individuelle vilkår for tilladelsen. Tilsvarende begrænsning gælder for et eventuelt tilsluttet forstærkertrin.

§ 9. Ved anvendelse af radioanlæg skal tilladelseshaveren sikre, at der ikke skabes uacceptable forstyrrelser, herunder for modtagning af radiofoni eller fjernsyn, eller for andre elektriske anlæg.

§ 10. Tilladelseshaverens anvendelse af radioanlæg skal ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) begrænses til udveksling af meddelelser af teknisk art, der vedrører forsøgene, og til bemærkninger af så ringe betydning, at det ikke vil være naturligt i stedet at benytte offentlige teletjenester.

§ 11. Tilladelseshaverens udsendelser skal ved internationale forbindelser (inkl. Grønland og Færøerne) foretages i klart sprog i form af tale, morse eller ved anvendelse af digital kommunikation, hvor der benyttes alment tilgængelige protokoller og programmer.

 

§ 12. Det er ikke tilladt for tilladelseshaveren at foretage udsendelser med forretningsmæssigt eller kommercielt indhold, udsendelse af musik, underholdning, reklame, propaganda eller lignende.

§ 13. Tilladelseshaveren må ikke anvende ubemandede radioanlæg, medmindre andet er fastsat i individuelle vilkår for tilladelsen.

§ 14. Tilladelseshaveren må ikke foretage blindsending eller udsendelse af oplysningsstof, medmindre andet er fastsat i individuelle vilkår for tilladelsen.

§ 15. Tilladelseshaveren må ikke anvende radioanlæg til befordring af meddelelser til eller fra trediemand.

§ 16. Tilladelseshaveren må oprette radioforbindelse med amatør-radiostationer i andre lande i overensstemmelse med bestemmelserne i det internationale radioreglement.

 

Kaldesignaler

§ 17. En tilladelseshaver må ikke benytte andre kaldesignaler end det, som er blevet tildelt i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.

    Stk. 2. Kaldesignaler, der må benyttes i overensstemmelse med § 5, skal indledes med »OZ/«.

    Stk. 3. Uanset stk. 1 kan der ved benyttelse af radioanlæg, som er knyttet til en forening, et firma eller lignende, benyttes det kaldesignal, der er tildelt denne/dette.

    Stk. 4. Det tildelte kaldesignal skal udsendes ved opkald og ved afslutning af hver forbindelse, dog mindst hvert tiende minut så længe forbindelsen er etableret.

Betjening af radioanlæg

§ 18. Kun personer, der har bestået de fornødne prøver, må betjene radioanlæg, jf. dog § 4, stk. 7.

Tavshedspligt

§ 19. Hvis der modtages andre radiosignaler end:

1) udsendelser fra radiofoni- eller fjernsynsstationer, amatør-radiostationer eller privatradioanlæg (27 MHz),

2) programstof, der sendes via satellit bestemt for direkte modtagning hos almenheden eller med kabelfordeling for øje, eller

3) udsendelser beregnet for enhver, f.eks. nødsignaler, tidssignaler eller navigationssignaler, må deres indhold ikke gengives, meddeles til trediemand eller benyttes til noget som helst formål. End ikke deres eksistens må røbes til uvedkommende.

 

 

 

 

Straffebestemmelser

§ 20. Den, der overtræder §§ 6 - 8, 10 -15 eller 17 - 19, straffes med bøde.

    Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

Ikrafttræden m.m.

§ 21. Bekendtgørelsen træder i kraft den 2. juni 2001.

    Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 734 af 18. september 1997 om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten med individuel tilladelse til frekvensanvendelse ophæves.

    Stk. 3. Tilladelser til frekvensanvendelse, der er udstedt efter hidtil gældende bestemmelser, er fortsat gældende.

    Stk. 4. Vilkår i tilladelser til frekvensanvendelse, der omhandler overholdelse af bestemmelserne i bekendtgørelse 734 af 18. september 1997 erstattes med vilkår om overholdelse af de tilsvarende bestemmelser i denne bekendtgørelse.

    Stk. 5. Overtrædelse af §§ 7 9 og 11 20, jf. § 21, i bekendtgørelse nr. 734 af 18. september 1997 om oprettelse, ibrugtagning og anvendelse af radioanlæg i amatør-radio- og amatør-radiosatellittjenesten med individuel tilladelse til frekvensanvendelse straffes efter ophævelsen af bekendtgørelse nr. 734 af 18. september 1997 og efter nærværende bekendtgørelses ikrafttræden efter de tilsvarende bestemmelser i §§ 6 8, 10 15 og 17 19, jf. § 20.

Telestyrelsen, den 21. maj 2001

Jørgen Abild Andersen/Jørn Jensby

 

 

 

 

Bilag 1.

Benyttelse af frekvensbånd, sendeeffekter og spektralbredder.

Benyttelse af frekvensbånd, begrænsninger i spektralbredde og sendeeffekt i amatørradio- og amatør-radiosatellittjenester.

1. Frekvensbånd og sendeeffekter

Der må ikke benyttes andre frekvensbånd og sendeeffekter end følgende:

Frekvensbånd

Maksimal sendeeffekt, jf. punkt 3.

 

Kategori A

Kategori B

Kategori C

Kategori D

135,7 - 137,8 kHz

1 W effektivt udstrålet effekt

0

0

0

1810 1850 kHz

1000 W

0

0

0

1850 1900 kHz

10 W

0

0

0

1930 2000 kHz

10 W

0

0

0

3500 3800 kHz

1000 W

0

0

0

7000 7100 kHz

1000 W

0

0

0

10100 - 10150 kHz

1000 W

0

0

0

14000 - 14350 kHz

1000 W

0

0

0

18068 - 18168 kHz

1000 W

0

0

0

21000 - 21450 kHz

1000 W

0

0

0

24890 - 24990 kHz

1000 W

0

0

0

28000 - 29700 kHz

1000 W

0

0

0

50 - 52 MHz

1000 W

100 W

1000 W

0

144 - 146 MHz

1000 W

100 W

1000 W

50 W

432 - 438 MHz

1000 W

100 W

1000 W

50 W

1240 - 1300 MHz

250 W

100 W

250 W

50 W

2300 - 2450 MHz

250 W

100 W

250 W

0

5650 - 5850 MHz

250 W

100 W

250 W

0

10,0 - 10,5 GHz

250 W

100 W

250 W

0

24,00 - 24,25 GHz

250 W

100 W

250 W

0

47,0 47,2 GHz

250 W

100 W

250 W

0

75,5 - 81,0 GHz

250 W

100 W

250 W

0

142 - 149 GHz

250 W

100 W

250 W

0

241 - 250 GHz

250 W

100 W

250 W

0

 

 

2. Begrænsninger i det udsendte signals spektralbredde.

Ved det udsendte signals spektralbredde forstås i frekvensbånd under 146 MHz bredden af det udsendte signal målt mellem de punkter, hvor signalet er dæmpet 40 dB i forhold til spids sendeeffekten (PEP).

Ved det udsendte signals spektralbredde forstås i frekvensbånd over 146 MHz bredden af det udsendte signal målt mellem de punkter, hvor signalet er dæmpet 60 dB i forhold til spids sendeeffekten (PEP).

Spektralbredden måles med en spidsvisende spektrumanalysator ved fuld modulation af senderen med et for den pågældende sender repræsentativt modulationssignal efter Telestyrelsens skøn.

I frekvensbånd under 1810 kHz må senderens spektralbredde ikke overstige 2,1 kHz.

I frekvensbånd mellem 1810 kHz og 30 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 8 kHz.

I frekvensbånd mellem 50 og 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige 16 kHz.

I frekvensbånd over 146 MHz må senderens spektralbredde ikke overstige det pågældende amatørbånds bredde.

3. Sendeeffekter.

Ved sendeeffekt forstås spids sendeeffekt (PEP), det vil sige den maksimale middeleffekt, som senderen i løbet af en periode af HF-signalet afgiver til en refleksionsfri belastning på 50 ohm ved sendere med ubalanceret udgang og 300 ohm eller 600 ohm ved sendere med balanceret udgang. Effekten måles med et spidsvisende effektmeter på det sted, hvor antennen (antennekablet) eller en antennetuner tilsluttes senderens sidste trin.

Det anvendte effektmeter skal have så stor båndbredde, at det kan måle alle sendesignalets komposanter inden for det pågældende amatørbånd.

Ved sendere, hvor sendeeffekten er afhængig af det modulerende signal måles sendeeffekten under fuld modulation af senderen med et for den pågældende sender repræsentativt modulationssignal efter Telestyrelsens skøn.

I frekvensbåndet 135,7 - 137,8 kHz forstås ved sendeeffekt den effektivt udstrålede effekt (ERP), d.v.s. den til antennen tilførte spids sendeeffekt multipliceret med antennens virkningsgrad.

  SLUT på siden.

<<  Tilbage til forsiden